Gayrimenkul ve Yatırım Projelerine Yönelik Tüm Türkiye Geneline Yaygın Kapsamlı Hizmetler

Gayrimenkul Geliştirme Danışmanlığı

Proje              

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zincirini ifade eder.

Proje Değerleme

Projeler için değişen piyasa parametrelerine göre finansal ve fizibilite analizlerinin yapıldığı bir değerleme hizmetini ifade eder.

Proje Geliştirme

Projeler için kapsamlı fizibilite etütleri, konsept geliştirme, strateji geliştirme ve yatırım analiz çalışmalarını ifade eder.

Proje Yönetimi

Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak projenin en etkin bir biçimde gerçekleşebilmesi için insan, araç-gereç, materyal gibi kaynakların planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi işlevidir.

Proje faaliyetlerinin proje hedeflerine ulaşmak için planlanması, raporlanması ve kontrol edilmesi çalışmalarını ifade eder.

Franchise & Bayilik Geliştirme ve Mimari Konsept Projelendirme

Franchise / Bayilik Geliştirme ve Mimari Konsept Projelendirme çalışmaları kapsamında şehir, bölge ve lokasyon analizleri, rakip analizleri, genel durum değerlendirme, sözleşmelerin düzenlenmesi, mimarlık, iç mimarlık, tasarım, danışmanlık, kontrol, uygulama ve teslimat hizmetlerini ifade eder.

Proje Danışmanlık

Değerleme, Geliştirme, Yönetim, Finans, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık ve Danışmanlık alanlarında tecrübelerin birleşimiyle oluşturulan kurumsal kimliğin yarattığı uzmanlık ve güç ile sunulan etkin, faydacı ve çözüm odaklı hizmetleri ifade eder.

A. Proje Değerleme
B. Proje Geliştirme
C. Proje Yönetimi
D. Franchise & Bayilik Geliştirme ve Mimari Konsept Projelendirme
E. Proje Danışmanlık (Alt Başlıklar Kapsamında)

 • İnşaat Proje Gelişim İzleme ve Seviye Tespitleri
 • Maliyet Analizleri
 • Proje Şerefiyelendirme ve Fiyat Analizleri
 • Bölge ve Rakip Proje Analizleri
 • Yatırım Analizleri
 • Fizibilite Çalışmaları
 • En Etkin ve Verimli Kullanım Analizleri
 • Yer Seçimi ve Konum Analizleri
 • Pazar Sektör ve Bölge Araştırmaları
 • İhale Yönetimi
 • İhale-Açık Artırma Baz Değer Analizleri

A. Proje Değerleme  

Taşınmazlar üzerinde finansal açıdan en verimli inşaat projesinin geliştirilebilmesi; taşınmazın özellikleri, imar yapılaşma koşulları, yasal gereklilikler ve yer aldığı bölgenin arz-talep dengesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Proje değerleme çalışmaları bölge genelinde incelemeler yaparak taşınmazı tanımlamayı ve etkilendiği parametreleri belirlemeyi esas alır. Yapılan tespitler ve hesaplamalar sonucunda taşınmazın en verimli şekilde kullanımını ortaya koyar ve ilgilisine seçenekler arasında en doğruyu bulmak için ışık tutar.

Proje geliştirilmesi planlanan veya inşaatına başlanmış olan taşınmaz/taşınmazların mülkiyet hakları, mülkiyet sınırları, imar durumu, projeye yönelik alınmış ve alınması muhtemel yasal izin ve belgeler ile diğer hukuki durum tespitleri, en iyi ve en verimli kullanım analizleri yapılmaktadır.

Proje değerlemenin en yaygın uygulamaları; karlılık analizleri, ön fizibilite hesaplamaları, nakit akış ve maliyet öngörüleri, en uygun fonksiyonun belirlenmesi ve rakip analizi çalışmalarıdır. Ekip çalışmaları halinde yürütülen bu uygulamalarda mevcut kullanıma dayalı hesaplamalar yapıldığı gibi ileriki zamanlarda ihtiyaç duyulacak kullanımlara yönelik öngörülerde bulunulması da mümkündür. Bu nedenle anlık değer tespitinden daha geniş bir aralık sunar. Direkt kapitalizasyon yaklaşımı, anüite hesapları ve paranın zaman değeri için değerlerin belirli bir zaman dilimi içerisinde indirgenmesi bu çalışmalar içerisinde sıkça kullanılan hesaplamalardandır.

 

B. Proje Geliştirme

Gayrimenkul sahipleri, geliştiriciler ve yatırımcılar için, yasal mevzuat, fiziksel özellikler ve ekonomik olanaklar, pazar odaklı bir yaklaşımla değerlendirilmekte, arsanın durumu incelenerek, o arsa üzerinde gerçekleştirilecek yatırımın türüyle ilgili tavsiyelerde bulunulmakta ve kapsamlı yatırım analiz, fizibilite etüt, konsept geliştirme ve strateji geliştirme çalışmaları hazırlanmaktadır.

Geliştirme projelerinin başarıları, süreçleri önceden iyi planlama,  erken algılama, hassas risk tespiti ve yönetimi sayesinde sağlanır. Tüm bu süreçlerde OGA Kurumsal, gayrimenkul piyasasının önde gelen sektör uzmanları ile sizlere objektif olarak gelirinizi maksimize etmek hedefiyle ne düzeyde risk almanız gerektiği konularında geniş kapsamlı kurumsal danışmanlık yapar. Müşterilerimiz arsa sahipleri, geliştiriciler, yatırımcılar, kullanıcılar ve kamu kuruluşlarından oluşur.

<< Fizibilite Etütleri >>

Arz Miktarı ve Fiyat Araştırmaları

Bölgesel ve Sektörel Analizler

En Etkin ve Verimli Kullanım Analizleri

Finansal Analizler

Pazar Araştırmaları

Bölge ve Rakip Proje Analizleri

<< Konsept Geliştirme Danışmanlığı >>

Hedef Kitle Tanımlaması

Mimari Grupla Entegre Müşteri Odaklılık

Proje Miksinin ve Ürünlerin Kurgulanması

Projeye Uygun Konsept Geliştirme

Reklam ve Pazarlama Çalışmalarına Danışmanlık

<< Strateji Geliştirme Danışmanlığı >>

Fiyatlandırma / Şerefiyelendirme

Kampanya Önerileri

Satış Senaryoları Hazırlığı

Ödeme ve Finansman Alternatifleri

 

C. Proje Yönetimi   

Proje yönetimi hizmeti ile zaman, maliyet ve teknik durumlar dikkate alarak projenin en verimli şekilde gerçekleşebilmesi için işgücü, malzeme, ekipman gibi kaynakların planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin verimli bir şekilde sonuçlanması için zamanında tamamlanması, planlanan bütçe dahilinde yürütülmesi ve istenen fonksiyonlarını yerine getirmesi gereklidir. Bu anlamda proje yönetiminin temel adımları analiz (ne yapılacağının belirlenmesi), tasarım (nasıl yapılacağının belirlenmesi), planlama (ne zaman, kim tarafından ve hangi maliyete katlanılarak yapılacağının belirlenmesi) ve uygulama (hedefe ulaşmak için planların gerçekleştirilmesi) aşamalarıdır.

OGA Kurumsal tarafından Sistematik bir proje yönetim danışmanlığı sunulmaktadır.

– Müşteri ve proje arasındaki koordinasyon sistematiğinin oluşturulması,

– Sözleşmelerin hazırlanması,

– Proje organizasyonunun oluşturulması,

– İş programının oluşturulması,

– Malzeme ve işgücü maliyetlerinin analiz edilmesi,

– Teknik ve idari süreçlere ilişkin programların oluşturulması,

– Yasal izinler ve süreçlere ilişkin programın oluşturulması,

– Projenin belirli aralıklarla izlenmesi, yasal izinlere, sözleşmelere ve planlara uygunluğunun yanı sıra iş programı ve bütçeye göre takibinin yapılması,

– İnşaat ilerleme düzeylerinin, fiziksel gerçekleşme ve proje ilerleme düzeylerinin belirlenmesi,

– Projenin safhaları hakkında, yapılan tespitlere göre raporlama yapılması ve sonuç raporunun hazırlanması.

 

D. Franchise & Bayilik Geliştirme ve Mimari Konsept Projelendirme   

Şehir, bölge ve lokasyon analizleri, rakip analizleri, seçimi yapılan taşınmazın genel durumu ve teknik olarak değerlendirilmesi, genel görüş raporunun düzenlenmesi, sözleşmelerin hazırlanması, mimari danışmanlık, mimari konsept ve tasarım geliştirme, mimari projelendirme, 3D mimari görselleştirme, mağaza&showroom görselliği, vitrin tasarımı, uygulama kontrolleri ve teslimat aşamalarından oluşan kapsamlı bir franchise / bayilik geliştirme ve mimari konsept ve tasarım projelendirme çalışmaları sunulmaktadır.

OGA Kurumsal Proje Departmanı; başta franchise ve bayilik sistemiyle kurgulanan çalışma sistemi içerisinde hizmet veren işletmeler olmak üzere ürün, mağazacılık, gıda, perakende, turizm, tekstil, teknoloji, telekomünasyon, eğitim, mobilya ve ev tekstili, sağlık, otomotiv, hizmet gibi diğer tüm özel sektörlere konsept geliştirerek proje üreten bir mimarlık, iç mimarlık, tasarım, danışmanlık ve uygulama ofisi olarak yapılandırılmıştır.

<< Bölge, Lokasyon ve Rakipler Araştırılır >>

Şehir, bölge ve lokasyon analizleri, rakip analizleri, seçimi yapılan taşınmazın genel durumu ve teknik olarak değerlendirilmesi yapılır. Genel görüş raporu düzenlenir.

<< Mekân Analiz edilir  >>

Analiz projenin ilk adımıdır. Tasarlanacak mekânın yerleşim ve çevre şartları açısından tasarlanma amacına uygunluğu araştırılır. Hedefe uygun bir araştırma yapılarak, araştırma dosyası haline getirilir. Kurumlar ile çalışılırken kurumsal kimlik mekân kimliği haline dönüştürülmek üzere tüm bilgiler bir araya toplanır.

<< Mekân Tasarlanır >>

Sanatla tasarım birbirine yakın görünse de tasarımın iş görmesi gerekir, sanatın ise böyle bir zorunluluğu yoktur. OGA Kurumsal Proje Departmanı tasarım anlayışını fonksiyonellik üzerine kurmuş olsa da sanatla beslenir.

Tasarım yeni bir mekânın yaratılmasındaki en önemli safhadır. Yaratıcılığı ve estetik kuralları belirli bir konsept oluşturmak için bir arada kullanarak, biçimi fonksiyona çevirir. Tasarımda hedef iyi tasarlanmış bir yalınlıktır. Tasarım safhası konseptten başlayarak A’dan Z’ye tüm detayları, renk ve malzeme seçimlerini de içerir. Doğru belirlenmiş mekân sorunlarına doğru çözümleri getirmek ve bunu hedef doğrultusunda en doğru biçime çevirmek amaçtır.

<< Proje dosyası hazırlanır  >>

Hizmet verilen kurum ve kişilere, oluşacak mekânın ifade edilmesi ve projenin uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan tüm teknik çizimler (plan, görünüş, detay) ve sunum dosyasının (üç boyutlu fotogerçekçi çizim ve görüntüler) hazırlanması aşamasıdır.

<< Proje uygulanır  >>

Bu aşama, hayallerin gerçeğe döndüğü safhadır. Projenin en iyi şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan tüm organizasyon yapılır. Uygun malzeme seçilir, imalat ekipleri bulunur ve projenin en kaliteli işçilikle ve zamanında uygulanması sağlanır. İmalat süresince ekipler zaman, kalite ve kriterleri çerçevesinde denetlenir. Böylece hedeflenen sonuca zamanında ve mükemmeliyetle ulaşılır.

<< İmalat süresince maliyetler denetlenir >>

İmalat aşamasında doğru ekiplerle çalışmak projenin iyi uygulanması açısından önemli olduğu gibi maliyetler de işveren açısından önemlidir. İşveren adına tüm imalat ve malzemelerin en uygun fiyatlarla temin edilmesi denetlenir. En uygun maliyetle farklı ve özel mekanlar yaratılır.

<< Mimari danışmanlık hizmeti verilir  >>

Projenin her parçası projenin bütününe uygun olmalıdır. Uygulama aşamasında karşılaşılacak tüm detaylar, renk ve dokular, malzemeler ana tasarım kriterlerine göre şekillenir.

OGA Kurumsal Proje Departmanı, mimari danışman olarak doğru parçaların bir araya getirilmesiyle iyi tasarlanmış, sıra dışı bir mekân yaratılmasını sağlar.

Tüm aşamaları kapsayan anahtar teslim taahhüt hizmeti verir.

 

E. Proje Danışmanlık

İnşaat Proje Gelişimi İzleme ve Gerçekleşme Düzeyi Tespitleri

İnşaat ilerleme durumları, yatırım harcamaları, kredi kontrolü, yasal veriler ve mevcut durumunun irdelenmesi, resmi belgelerin uygunluğu ve kontrolü, iş programının uygunluğu, maliyetler incelenerek yatırımın ilerleme durumu ve planlanan bütçeye göre karşılaştırılması, yasal uygunluğu gibi konular başta olmak üzere yatırımlar ile ilgili danışmanlık ve raporlama hizmeti sunulmaktadır.

Çalışma kapsamında proje gerçekleşme düzeyi tespit raporları, inşaat ilerleme raporları, inşaat seviye tespit raporları, problem tanımlama/değerlendirme raporları düzenlenmektedir. İnşaat seviyesinin belirlenmesi, proje gerçekleşme oranlarının tespit edilmesi, problemlerin tanımlanması ve genel değerlendirme yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

İnşaat gelişimi izleme aşamaları başlangıç raporu, ara raporlar ve final raporu ve bunların yanı sıra problem tanımlama/değerlendirme raporları ile takip edilmektedir.

Başlangıç Raporu:

Projenin hedeflerine uygun bir başlangıç yapılıp yapılmadığı hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanan rapordur.

Ara Raporlar:

Projenin planlanan hedeflere uygun olarak ilerleyip ilerlemediği konusunda bilgilendirme, hedeflerden sapma söz konusu ise sapmaların tanımlanması amacıyla her ay düzenli olarak hazırlanan raporlardır.

Final Raporu (Kapanış Raporu):

Projenin sonuçlarıyla ilgili olarak bilgilendirilmesi amacıyla, projenin tamamlanmasından sonra bir ay içerisinde hazırlanan rapordur.

Problem Tanımlama/Değerlendirme Raporları:

Proje süresince ortaya çıkan problemler konusunda bilgilendirme ve bu problemlerin müşteri tarafından ivedilikle değerlendirilmeye alınmasının sağlanması amacıyla hazırlanan raporlardır. (Müşteri onaylı)

Maliyet Analizleri

Projelendirme aşaması tamamlanmış olan yatırımlara ilişkin metraj, keşif ve yaklaşık maliyet analizleri yapılmaktadır. Bu analizler özel birim fiyatların belirlenmesi, özel birim fiyat analizleri gibi konuları da kapsamaktadır.

Bölge ve Rakip Proje Analizleri

Yatırım Şirketleri, Gayrimenkul Geliştirme Şirketleri, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Diğer Özel İnşaat Şirketleri yapacağı yatırımlarını gerçekleştirmeden önce bölge, rakipler ve diğer projeler hakkında bilgi sahibi olunması bakımından kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duymaktadır.

OGA Kurumsal uzman kadrosu ile bilgi birikimi ve güncel piyasa verileri ışığında bu kapsamlı çalışmayı hazırlayıp raporlamaktadır.

 •  Genel Bölge Analizi
 •  Konumlar
 •  Konseptler
 •  Tasarım Kriterleri
 •  Daire Tiplerinin Analizi (daire tip dağılımları, kat planlarının analizi)
 •  Rekabet Avantajları, Dezavantajları, Artıları, Eksikleri
 •  Rakip Fiyatlamalar
 •  Talebe Göre Diğer Kriterler

Proje Şerefiyelendirme ve Fiyat Analizleri

Gayrimenkul sektöründe şerefiye: Aynı projede, aynı parselde ya da aynı binada yer alan bağımsız bölümler arasında, fiziksel, doğal, işlevsel koşullardan kaynaklı kullanıcı tercihlerine bağlı olarak oluşan ‘’değer farklılığı’’ şeklinde tanımlanır.

Potansiyel kullanıcıların tercih şiddetleri aynı projede, aynı parselde ya da aynı binada yer alan gayrimenkullerin maliyet bedelleri, iç mekân düzenlemesi ve büyüklükleri aynı olsa bile değerleri farklılaştırmaktadır.

Şerefiyelendirme çalışmalarından beklenen; potansiyel müşterileri belirleyerek analizi yapmak, zevk ve tercihlerini belirlemek ve bu zevk ve tercihlerin şiddetini ölçümleyerek, projede oluşturacağı fiyat farklılığını bilimsel olarak belirlemektir. Bir taşınmazın değerini etkileyebilecek objektif ve sübjektif birçok parametre mevcuttur. Bu parametrelerin sayısı projenin cinsine ve kullanıcıların sosyal, ekonomik ve kültürel birikimlerine göre değişebilmektedir.

Bu çalışma, sosyolojik, psikolojik, kültürel, ekonomik ve hukuksal verilerin bütünsel olarak harmanlanmasıyla neticelendirilmektedir.

Projelerin şerefiyelendirme ve fiyat analizleri bilimsel metotlarla ve oluşturulan bir uzman heyet çalışması ile minimum sapmalarla yapılmaktadır.

Yatırım Analizleri

Gayrimenkul yatırımları farklı türlerde ve değişik uygulamalar ile yapılabilmektedir. Geniş kapsamlı proje üretecek yatırımcı şirketlerin mevzuat çerçevesinde faydalanabileceği haklar, yatırımlarının karlılık analizleri ve yatırımdan beklentileri belirli bir sistematik içerisinde yürütülmektedir. Yatırım danışmanlığı anlamında gayrimenkul değerleme temel prensipleri doğrultusunda yatırımcılara maliyetler, değer, arz-talep durumu gibi konularda bilgiler ve öngörüler sunulmaktadır.

Fizibilite

Yapılabilirlik etüdü, yatırımcının ne üreteceğini, nereye satacağını, nasıl üreteceğini, ne kadarlık bir yatırım yapacağını, yatırımı nereye yapacağını ve ne kazanacağını gösteren bir rapordur. Yapılabilirlik etütleri, kesin yatırım kararının verilmesinden ve uygulama(kesin) projelerinin hazırlanmasından önce yapılan ve projelerin teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerini analiz eden kapsamlı bir çalışmadır. Yalnızca yeni yatırımın değil, kısmî yatırımlar, yenileme ve modernizasyon çalışmaları gibi konularda da fizibilite çalışmaları yapılabilmektedir.

Genel olarak fizibilite çalışmaları beş ana unsurdan oluşmaktadır: Piyasa analizi, lokasyon analizi, finansal analiz, teknolojik incelemeler, hukuki incelemeler.

Yatırımlarla ilgili, alternatif yatırım senaryoları irdelenerek, yatırımın en yüksek başarıyı göstermesi için strateji önerilmekte ve bunun yanı sıra risk, fırsatlar, performans, nakit akışları gibi kriterler incelenmektedir.

En Etkin ve Verimli Kullanım Analizleri

Arsa, yapı veya bir gayrimenkul projesinden ekonomik anlamda minimum harcamalarla, yasalara uygun, bölgede ihtiyaç duyulan en isabetli gereksinime yönelik, optimum fiziksel değişikliğe uğratılarak en fazla gelir elde edilmesi için kapsamlı analiz, teknik değerlendirme ve raporlama hizmeti sunulmaktadır. Piyasayı iyi etüt etme, bölgeyi yapısal anlamda iyi özümseme, geleceğe yönelik isabetli sektörel ve ekonomik tahminlerde bulunma, doğru verilerle, doğru hesaplamalarla, geçerli ve makul varsayımlarla yapılan analizler neticesinde yatırımlara ve yatırımcıya maksimum karlılık sunulması hedeflenmektedir.

Yer Seçimi ve Konum Analizleri

Bir işletmenin iktisadi ve sosyal bakımdan maliyetinin en az, buna karşılık sağlayacağı faydaların en fazla olması esastır. Bu maksatla, yatırım için en uygun yerin belirlenmesine ihtiyaç duyulur.

Hammadde, enerji, işgücü, pazara yakınlık, tabiî şartlar, ulaşım imkanları, gelişme potansiyeli ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel lokasyon ve konum analiz çalışmaları sunulmaktadır.

Pazar Sektör ve Bölge Araştırmaları

Pazar, sektör ve bölge araştırmaları kapsamlı yapılan analizler neticesinde hazırlanmaktadır.

<< Talebe Özel Analiz Raporları >>

         Makro Ölçekte Analizler (ülke ölçeğinde/şehir ölçeğinde)

         Mikro Ölçekte Analizler (ilçe ölçeğinde/cadde ölçeğinde)

         Karşılaştırmalı Analizler

         Gelişim Bölgesi Analizleri

         Yatırım Bölgesi Analizleri

<< Pazar Analizleri ve Sektör Araştırma Raporları >>

         Markalı Konut Sektör Raporu

         Alışveriş Merkezleri Sektör Raporu

         Ofis Sektörü Raporu

         Otel Sektörü Raporu

         Talebe Göre Diğer Sektör Raporları

İhale Yönetimi

Yapılacak olan yatırımların tamamının veya bazı bölümlerinin belirli yüklenicilere verilmesi şeklinde bir uygulama ile projenin yürütülmesi planlandığında yapılacak işlerin verileceği alt yüklenicilerden tekliflerin alınması ve yeterli görülen kişi veya kuruma işin tamamı veya bir kısmının verilmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Bu durumda öncelikle ihtiyacın belirlenmesi, ihtiyaca yönelik yeterlilikler ve katlanılması öngörülen maliyetlerin analiz edilmesi, yaklaşık maliyet hesapları, teknik şartnamelerin hazırlanması ve ihale dokümanlarının oluşturulması gibi projenin başlangıç safhasındaki süreçlerde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İhale-Açık Artırma Baz Değer Analizleri

Yapımı taahhüt edilecek gayrimenkul projelerinin, maliyetinin ve yapım süresinin isabetli tespit edilebilmesi ihale makamına sunulacak tekliflerde son derece önem arz etmektedir.           

OGA kurumsal, bilimsel hesaplamalara, istatistiklere ve cari fiyatlar düzeyi ile üretim süreci fiyatlarının ekonomik parametrelerden hareketle hesaplanmasına dayalı çalışmalarla projelerin maliyet bedellerini belirlemektedir.

Taahhüt işleri dışında; gayrimenkul ve makine satışına yönelik olarak uygulanmakta olan, kapalı zarf usulü teklif, karşılıklı açık teklif, açık artırma usulü yöntemlerinden herhangi biri ile yapılacak satışlarda ileri sürülmesi gereken baz değer ile taban ve tavan değerler belirlenmektedir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

En kısa süre içerisinde mesajınıza yanıt verilecektir.

Gönderiliyor

©2021 OGA Kurumsal Taşınmaz Değerleme Proje Geliştirme ve Danışmanlık A.Ş.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?